Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2018

16:47
congreve
16:47

Reposted fromcarly carly viagruetze gruetze
congreve
16:46
1136 b546 500
Reposted fromlukster lukster viagruetze gruetze
congreve
16:45
congreve
16:45
congreve
16:44
congreve
16:44
1171 795f
Reposted fromtichga tichga viashowmetherainbow showmetherainbow
congreve
16:44
5338 03e4
Halfa Romeo
congreve
16:44
7744 bf42 500
Reposted fromfungi fungi viashowmetherainbow showmetherainbow
congreve
16:42
Reposted fromFlau Flau vianoisetales noisetales
congreve
16:42
2265 cdaa 500
Reposted fromtichga tichga vianoisetales noisetales
congreve
16:41
congreve
16:40
3733 1d32
Reposted fromteijakool teijakool vianoisetales noisetales
congreve
16:39
5386 f243 500
dvbrd
Reposted fromlooque looque vianoisetales noisetales
congreve
16:39
2445 f25f 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacygi-chan cygi-chan
congreve
16:38
2679 e2a2
Reposted fromMatalisman Matalisman vianaochan naochan
congreve
16:38
Kobiety nie poddają się bez powodu. Najczęściej przestają walczyć dlatego, że czują się niedoceniane i zmęczone tym, że ktoś kto miał być ich całym światem nie potrafił ofiarować im choćby małej części swojego czasu i odrobiny uwagi…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianaochan naochan
congreve
16:37
Reposted fromabsolem absolem vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
16:37
congreve
16:35
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl