Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2017

congreve
23:24
congreve
23:24
Jeddah, Saudi Arabia
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viayubaba yubaba
23:24
5228 06e4
Reposted frombleubudgie bleubudgie viaorchila orchila
congreve
23:24
Reposted fromFlau Flau viaorchila orchila
congreve
23:23
23:23
2305 f61f 500
Reposted fromunco unco viaorchila orchila

September 10 2017

congreve
06:47
Nie oszukujmy się – jak jest dobrze, to nie zastanawiasz się nad niczym, bo i po co. Dopiero jak się zaczyna psuć, jak złapiesz tę pokrzywkę i poczujesz, że boli, włącza ci się głęboka analiza. Jeśli oczywiście masz odrobinę rozsądku.
— Agnieszka Chylińska w magazynie „Gala”, wrzesień 2008
Reposted frommgkmghm mgkmghm vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
06:46
6298 083b 500
Reposted fromoutoflove outoflove vianieobecnosc nieobecnosc
06:46
0849 72f7 500
congreve
06:46
1577 2cd8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianieobecnosc nieobecnosc
06:46
5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

06:46
8279 20ab 500

introvertunites:

If you’re an introvert, follow us @introvertunites

Reposted fromdivi divi vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
06:46
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven vianieobecnosc nieobecnosc
06:45
8973 2e34

 glow in the light

congreve
06:45
Reposted fromshakeme shakeme vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
06:45
6715 dbec 500
Reposted fromckisback ckisback viagruetze gruetze
congreve
06:45
5039 c116
Reposted fromGIFer GIFer viagruetze gruetze
congreve
06:44
0386 31bd 500
Reposted frompunisher punisher viagruetze gruetze
congreve
06:44
Spokój wewnętrzny. To dla mnie jedyne kryterium. Jeżeli zdarzy mi się osiągnąć przy kimś spokój wewnętrzny, to wówczas z tym kimś zostaję. Dopóty, dopóki ten spokój nie zniknie.
— Borszewicz, Mroki
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viawerterowska werterowska
06:44
0066 9bbe 500

mikkeneko:

it was only a sits

how did it end up like this

it was only a sits it was only a sits

They need some a-sits-stance

Reposted fromnotcuddles notcuddles viaorchila orchila
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl