Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

16:35
5460 b3b4
Reposted fromamatore amatore viaschlachtoros schlachtoros
congreve
16:35
congreve
16:34
Mężczyzna musi dbać o swoją kobietę, a nie liczyć, że ona będzie go ciągle ogarniać i mu wybaczać.
— kocham mojego brata
Reposted frommissmaya missmaya viathatwasntadream thatwasntadream
congreve
16:34
Nie żałuj, nigdy nie żałuj, że mogłeś coś zrobić w życiu, a tego nie zrobiłeś. Nie zrobiłeś, bo nie mogłeś
— Stanisław Lem
congreve
16:33
congreve
16:33
3705 9d4f
16:33
congreve
16:33
To nie ma żadnego znaczenia. Jeśli ktoś lub coś ma cię zaskoczyć, i tak to zrobi, nieważne, jak nerwowo będziesz się rozglądał, jak cicho będziesz szedł, na ile zamków będziesz zamykał drzwi.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
16:33
1167 5e61
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viacygi-chan cygi-chan
congreve
16:33
congreve
16:32
congreve
16:32
8248 4aaf
Reposted fromJonae Jonae vianoisetales noisetales
congreve
16:32
8040 1581
Reposted fromministerium ministerium vianoisetales noisetales
congreve
16:31
7535 e468
Reposted fromscorpix scorpix vianoisetales noisetales
congreve
16:31
congreve
16:31
4668 8adf 500
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viaawaken awaken
congreve
16:31
Reposted fromsowaaa sowaaa viaawaken awaken
congreve
16:31
9123 8af9 500
Reposted fromkaiee kaiee viaawaken awaken
congreve
16:31
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry
congreve
16:30
1942 998d 500
Reposted fromslodziak slodziak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl