Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

congreve
20:22
2439 1208
Reposted fromscorpix scorpix viagabunia gabunia
19:53
6082 579e

Yeah, I don’t think all of it is going to happen

Reposted frommyry myry vianaochan naochan
congreve
19:52
3300 6526
congreve
19:51
7399 3f8f
Reposted fromprblms prblms vianaochan naochan
19:48
7298 736b 500

hannigraham:

I was looking at selfie sticks on amazon and i think this review is so sweet and cute

congreve
19:47
8650 9bfd 500
Reposted fromrandoom randoom viadeinneuerfreund deinneuerfreund
19:46
congreve
19:46
5467 4d1b
South Carolina, US, forest fire.
congreve
19:38
2133 06a3 500
Polacy i ich naturalni wrogowie
congreve
19:37
Im jestem starszy, tym bardziej jestem przekonany, że liczą się proste rzeczy. Nie kasa, tylko miłość. Że każdy ranek to nowy początek. Że można porozmawiać bez ściem, tarcz i szóstych znaczeń i mówić dokładnie to, co myślimy. Że stary mercedes, może dać tyle samo radochy co Ferrari. Że można siedzieć pod drzewem, pić tanie wino, jeść kurczaka palcami i być bardziej szczęśliwym i pełnym, niż wpierdalając śledzia zawiniętego w pączek, w ekskluzywnej skandynawskiej restauracji, gdzie na stolik czeka się trzy miesiące
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viathatwasntadream thatwasntadream
congreve
19:37
Nim w ogóle się połapiemy, na czym polega życie, już jesteśmy w jego połowie.
— Deborah Moggach
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagabunia gabunia
19:37
When you see something beautiful in someone, tell them. It may take seconds to say, but for them, it could last a lifetime.
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viagabunia gabunia
congreve
19:37
9330 6c8c
Reposted fromvandalize vandalize viagabunia gabunia
congreve
19:37
1494 a44a 500
Reposted frommyrla myrla viashowmetherainbow showmetherainbow
congreve
19:36
2179 5c5a 500
Reposted fromkaiee kaiee viashowmetherainbow showmetherainbow
congreve
19:36
congreve
19:36
3901 8112
Reposted fromels els viashowmetherainbow showmetherainbow
congreve
19:36
Reposted fromFlau Flau viashowmetherainbow showmetherainbow
congreve
19:36
7943 b379 500
congreve
19:35
Reposted fromFlau Flau viashowmetherainbow showmetherainbow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl